Tekstfelt: Gå til Forlaget Genspejling
Tekstfelt: Magt uden kontrol og appel
Tekstfelt: Om Christian J.D. Dirksen
Tekstfelt: Baggrunden for bøgerne
Tekstfelt: Forfatter og forlægger

Man kan ikke klage

Dansk BiblioteksCenter (DBC) er et aktieselskab der finansieres af offentlige midler for at udøve kulturpolitik ved at administrere og i praksis frasortere danske forfatteres værker over for bibliotekerne. Der er ingen kontrolinstans med DBCs magtudøvelse eller appelmulighed for DBCs afgørelser. Min sag viser at DBC uden konsekvens kan overtræde gældende lovgivning, og at bestyrelsens opgave som vagthund er sat ud af kraft.

KVIT-sagen

Min nye bog ’Kvit’ blev sendt til DBC den 24. oktober 2014, og den 12. december spurgte jeg DBCs ansvarlige, Hanne Ekström, om status. Det har tilsyneladende provokeret hende; i hvert fald svarede hun om formiddagen den 16. december i en mail at det endnu ikke var afklaret om bogen blev bibliotekskatalogiseret. Herefter satte hun en sagsbehandler, Helle von Nordheim, på opgaven at få vurderet 'Kvit', og selvsamme dag, den 16. december, havde DBC allerede registreret en 'vurdering' af mit samlede forfatterskab skrevet af ekstern konsulen Jacob Holm Krogsøe, lektør og bibliotekar på Randers Bibliotek. Han er kvalificeret som lektør, men i mit konkrete tilfælde lider hans ’vurdering’ af fem væsentlige mangler:

1. Den er for personlig/subjektiv (nedsættende).

2. I vurdering af en bog bør Krogsøe selv forholde sig til bogen og må ikke enøjet uddrage de negative aspekter i lektøranmeldelser af andre dele af mit forfatterskab.

3. Hans anførte sproglige eksempel passer til personernes karakter og kan derfor ikke anvendes som eksempel på dårlig sprogkvalitet, snarere tværtimod.

4. Kommentaren om at personerne er ligegyldige, er et blindt slag under bæltestedet, Krogsøe har ikke læst bogen — se KARAKTERBESKRIVELSER.

5. På en eftermiddag kan ingen nå seriøst at vurdere at en bog endsige et helt forfatterskabet sagtens kan undværes.

 

DBC burde have åbne kriterier for vurderinger og kontrollere at de bliver fulgt, og jeg gik som noget naturligt ud fra at DBC ville leve op til sit etiske ansvar og udøve tilsyn med seriøs formidling af bøger til bibliotekerne. Den efterfølgende udvikling har vist det modsatte:

Þ DBC afviser stadig at lade Krogsøes overfladiske og injurierende 'vurdering' kontrollere hos en anden lektør der rent faktisk læser bogen.

Þ DBC har over for Folketingets Ombudsmand søgt at neutralisere min kritik ved:

1. at antyde at jeg skulle have til hensigt at chikanere Krogsøe. Af samme grund nægtede DBC at oplyse hans navn lige indtil ombudsmanden tvang det igennem;

2. at mistænkeliggøre min adfærd ved at sige at jeg anvender et informationsmønster som de ikke ønsker at udsætte sagsbehandlere for.

Heldigvis skød ombudsmanden begge insinuationer ned i sin kritik af DBC, men det ændrer ikke ved at DBC bruger usaglige metoder til at mistænkeliggøre mig. Det er DBC som har begået overgreb mod min forfatteridentitet, ikke mig der har begået overgreb mod DBC. Min tilgang har været at give DBC lejlighed for at rette sine fejl før jeg gør min kritik offentlig. Jeg har givet DBCs bestyrelse hhv. Jacob Holm Krogsøe samme mulighed, men ingen af dem har svaret.

DBC ønsker ikke offentlighed om sine udtalelser og afgørelser, og de ønsker ikke at kontrollere Krogsøes 'vurdering' af mit forfatterskab; en god anmeldelse ville nemlig gøre DBCs magtmisbrug åbenlyst for enhver. DBC straffer mig fordi jeg har vovet at protestere over fejlbehandling af min roman og har fået medhold fra ombudsmanden i at DBC har begået alvorlige fejl. Det er forståeligt hvis DBC prøver at skjule den ukontrollerede magt som de udøver over danske forfattere i forhold til bibliotekerne. De har over tid tiltaget sig flere og flere friheder og kan nu – ifølge egne procedurer – afvise bibliotekskatalogisering af en bog uden at nogen læser den og uden argumentation. Det har vist aldrig været tanken med DBC hverken fra Kulturministeriets eller bibliotekernes side.

Kulturministeren benytter ikke Offentlighedslovens § 37, Stk. 6.:

Vedkommende minister kan fastsætte regler om, at afgørelser om aktindsigt, der træffes af institutioner m.v. ... kan påklages.

Begrundelsen set fra ministerens side har sikkert været at DBC som aktieselskab skulle være under demokratisk kontrol af DBCs bestyrelse. Af samme grund har jeg skrevet specifikt om min sag til formanden, Peter I. Jacobsen, med kopi til resten af bestyrelsesmedlemmerne. De har besluttet ikke at besvare henvendelsen, men lade DBC gøre det for dem. Det viser at bestyrelsens medlemmer ikke varetager den kontrollerende og regulerende funktion som er deres eneste berettigelse.

DBC har overtrådt en række bestemmelser i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven, aktindsigt og behandling af klager har været lemfældig og mangelfuld, og DBC afviser at kontrollere en forhastet og uvederhæftig litteraturfaglig vurdering. Finn Andersens svar den 21. maj synes at vise at DBCs bestyrelse er underlagt organisationens kontrol og ikke omvendt. Hans udtalelser den 20. juni i Dagbladet Roskilde tyder på at han enten lyver offentligt om sagen eller holder afgørende sagsakter skjult over for Folketingets Ombudsmand og mig på trods af to begæringer om aktindsigt.

Anbefalinger

Kulturministeriet  bør fastsætte at afgørelser om aktindsigt der træffes af DBC, skal kunne påklages til en ekstern myndighed, for eksempel Kulturstyrelsen.

DBC bør fremover enten varetage katalogiseringsfiltret efter åbne, kontrollerbare kriterier med oplysning om eksterne konsulenters navne, eller også blot bibliotekskatalogisere alle lyriske og skønlitterære bøger. I det omfang DBC føler anledning til at sætte kvalitetsbetingede begrænsninger på en udgivelse, er den eksisterende lektørordning velegnet. På den måde beskyttes forfatterens rettigheder ved at lektørens navn offentliggøres, og ved at der er formel adgang til klage over DBCs procedurer og afgørelser.

DBC bør etablere intern procedure og organisation til at håndtere begæring om aktindsigt på en uvildig og legal måde.

Alternativ proces: Udgivelser
Alternativ proces: Forfatteren
Alternativ proces: Forlaget
Alternativ proces: Velkommen
Alternativ proces: DBC-sagen
Afrundet rektangel: DBC sagen
kronologisk

Disse anbefalinger burde være lige til at gå til for Kulturministeriet, men hvordan får man ministeriet i tale? Jeg har valgt at skrive et borgerbrev til kulturministeren personligt, da Bertel Haarder har stor politisk erfaring og fremstår som et etisk ansvarligt menneske.

Det har flyttet spillet til en ny boldbane.

Afrundet rektangel: Minister-
henvendelsen